Az óvodapedagógusok és a szülők részéről évek óta megfogalmazott igény volt, hogy az iskolákban 2013 óta sikerrel alkalmazott Sakkpalota Program óvodai változata is elérhető legyen. Így született meg a Polgár Judit Módszer részeként a Sakkjátszótér Képességfejlesztő Program. A többéves fejlesztéssel és folyamatos tesztelés mellett megalkotott oktatási és nevelési módszer…

 • kiemelt figyelmet fordít az életkori sajátosságokra,
 • komplex megoldást nyújt az óvodáskorú gyermekek képességfejlesztéséhez,
 • felkészíti a gyermekeket az iskolakezdésre.A program alkalmazásához kapcsolódó képzések beszámíthatók a pedagógusok hétévenkénti 120 órás továbbképzésébe.

A Sakkjátszótér Program kiemelt fejlesztési területei
1. Motoros képességek
A program tevékenységei során a gyermekek különféle mozgásos tevékenységeket végeznek. A foglalkozásokon a nagymozgások és a finommotorikus mozgások dinamikusan váltakoznak, komplex fejlesztést tesznek lehetővé a motorikus képességek terén.

 • Egy-egy játék végrehajtása közben a különböző mozgásformák összerendeződnek, illetve kiegészülnek más fejlesztési területekhez kapcsolódó instrukciókkal (például térbeli tájékozódás, memóriafejlesztés).
 • A kisgyermekek dinamikusan változó környezetben megtanulják szabályozni a mozgásvágyukat, valamint összehangolni a mozgásukat.
 • A gyakorlatok révén formálódik a gyermekek testtudata, erősödik a tájékozódási képességük térben és síkban.
 • Fejlődik a gyermekek szem-kéz koordinációja és grafomotorikus képessége.

2. Értelmi képességek
A figyelemkoncentráció, a figyelemfelkeltése és megtartása az egyik legnehezebb feladat egy óvodás korú gyermek esetében. A Sakkjátszótér Program motiváló környezetet és eseménydús szituációkat teremt sajátos mesevilágával és a sakk szabályrendszerét alkalmazva, amelyek révén a fejlesztés eredményesen megvalósítható.

 • A tevékenységek során fokozatosan alakul ki a gyermekek feladattudata, szabálykövető magatartása.
 • A közös játék közben mintázatokat figyelnek meg a gyerekek, szabályokat ismernek fel, ezek alapján logikus következtetések fogalmaznak meg.
 • A bábokhoz rendelt számértékek alapján matematikai műveletek alapozása történik, azaz a számolási készség és a számfogalom is erősödik.
 • A helyzetek elemzése során fejlődik a kreatív gondolkodás és a problémamegoldó képesség.

3. Anyanyelvi képességek
A gyerekek örömmel ismerkednek meg a program “szívét” jelentő Sakkpalota mesevilágával, és könnyen azonosulnak annak lakóival.

 • A gyermekek történeteket alkotnak, ami fejleszti a szókincsüket, kifejezőkészségüket.
 • Növekszik az önbizalmuk: szívesen nyilvánulnak meg egy-egy szituáció értelmezése közben.
 • A feladathelyzetek közben a gyermekek értelmezik a komplex feladatokat, beszéd- és szövegértésük erősödik.

4. Érzelmi-akarati képességek
A programban résztvevő gyermekek…

 • feladattudata erősödik,
 • cselekedetei egyre tudatosabbak lesznek,
 • betartják és betartatják a szabályokat,
 • problémák esetén a megoldást keresik,
 • a sikert és a kudarcot többször átélik és reálisan kezelik,
 • az alapérzelmeket felismerik és tudatosan kezelik,
 • megtanulják az érzelmek átadását és (el)fogadását.

5. Szocializációs képességek
A párban, csoportban történő aktivitások során, a játékos feladatvégzés közben a gyermekek szocializációs képessége lépésről lépésre fejlődik. Erősödik bennük…

 • az összefogás,
 • az együttműködés,
 • az összehangolt mozgás igénye.